Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

hatályos: 2020.10.01-től

 

Tartalom: 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtalálod a személyes adataid www.donably.com cím alatti weboldalon (a továbbiakban: a Weboldal) kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait.

II. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az érintettek és a kezelt adatok köréről) találsz az adatkezelés minden egyes célja tekintetében: 

II/1. Regisztráció, profil, fiókadatok

II/2. A Weboldalon önkéntesen megadott adatok

II/3. Számlázás

II/4. Cookie-k (sütik)

II/5. Hírlevelek

II/6. Kapcsolatfelvétel

II/7. Szerződéses partnerek személyes adatai

II/8. A hozzájárulás igazolása

III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogaid és a vonatkozó eljárás részletes leírását találod. 

IV. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben találod azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésedre állnak, ha a személyes adataidhoz fűződő jogaid sérülnek. 

 

I. Alapvető rendelkezések

1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában a Weboldal használója, illetve látogatója az adatkezelés érintettjének minősül. A pontos érintetti köröket az egyes adatkezelési módoknál határozzuk meg.  

2. Az Adatkezelő

Székhely és levelezési cím: Unit A28 - A30, Red Scar Ind. Estate, Longridge, Preston, PR2 5NA Egyesült Királyság

Telefon: +44 121 318 7246

E-mail: office@donably.com

Adószám: 12875465

Nyilvántartási szám: 12875465

Nyilvántartásba vette: Companies House, Egyesült Királyság

Az „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3. Az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa Weboldalt használó személyek személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

4. Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti az érintetteket. 

5.  Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) betartásával végzi: 

6. A személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az érintett hozzájárul. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű az érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

7. Az Adatkezelő a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben adatfeldolgozók mint címzettek részére továbbítja a személyes adatokat. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8. Az általunk a Weboldalon keresztül kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál, aki egyben a webfejlesztőnk is: Webinform Consulting Online Produkciós Kft.; www.webinform.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, webfejlesztés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

9. A fizetési rendszerekhez szolgáltatót veszünk igénybe:

Név: Barion Payment Zrt.

Adatok: www.barion.hu 

Cookie tájékoztató és adatkezelési tájékoztató elérhető a fenti weboldalon.

Tevékenység: fizetési szolgáltatás biztosítása, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását. Ezen adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

Továbbított adatok: a fizetésnél kért és megadott adatok.

10. Amennyiben az Adatkezelőt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési vagy közigazgatási hatóság, így a személyes adatokkal foglalkozó hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett, úgy a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett személyt haladéktalanul értesíti.

 

II. Adatkezelési Módok:

II/1. Regisztráció, profil, fiókadatok

1.1. A Weboldal használatához kötődő szolgáltatások csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztrációhoz személyes adatok megadása szükséges. Ennek hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. 

1.2.  Az adatkezelés jogalapja a természetes személy Felhasználók esetében a szerződés teljesítése, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

1.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy Google vagy Facebook fiókkal történő regisztráció esetén az adatok gyűjtése ezen szolgáltatóktól (Facebook Inc.; 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; és Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) történik az összekapcsolást elősegítő plug-inekkel és az adatkezelésre nézve ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatói is irányadóak. Ebben az esetben a szolgáltatók felé a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, a szolgáltató (személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez fűződő) jogos érdeke alapján továbbításra kerül az Ön IP-címe és az az adat, hogy az Ön eszköze megnyitotta a Weboldalat és ezek az adatok a szolgáltatók által tárolásra kerülnek. A szolgáltatók mint az EU-n kívüli harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek a „Privacy Shield” tanúsítvánnyal rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi pajzs megállapodás alapján, amely garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szintnek való megfelelést. Amennyiben az ilyen formában történő adatkezeléssel vagy a két szolgáltató adatkezelésre vonatkozó feltételeivel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy az e-maillel történő regisztrációt válassza!

1.4. Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásokat az Adatkezelő teljesíteni tudja. 

1.5. Az e-mail-es regisztráció esetén az Ön által megadott telefonszámot arra használjuk, hogy arra egy megerősítő kódot küldjünk. A megerősítést követően a telefonszám rögzítésre kerül a regisztrációs adatok között is. 

1.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név (keresztnév, vezetéknév); email cím; jelszó, születési idő, állampolgárság, lakóhely, telefonszám. Amennyiben Ön már a regisztráció során egyéb személyes adatot is meg kíván adni, azokat az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (a lenti II/2. alfejezet szerint) kezeljük, így kérjük, hogy ezeket csak a lenti tájékoztatás alapján a kezeléshez megadott önkéntes hozzájárulásával adja meg!

1.7. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törléséig, feltéve, hogy egyéb jogalapunk nincs a további kezelésre a lentiek szerint.

1.8. A megadott kapcsolattartási adatokat (e-mail cím, telefonszám) arra is használjuk, hogy a kapcsolatot tartsuk Önnel a szerződés teljesítése érdekében és az e-mail címre ezzel kapcsolatos tájékoztatást, információt, üzeneteket küldjünk. 

II/2. A Weboldalon önkéntesen megadott adatok 

2.1. A Felhasználónak lehetősége van egyéb, a II/1. alfejezetben nem nevesített adatokat, személyes adatokat megadni mind a profiljánál, mind a támogatási csatornán, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a szerződés teljesítéséhez, azonban a Felhasználónak lehetősége van ezzel elősegíteni a szolgáltatás színvonalának emelését. Amennyiben a Felhasználó például profilképet állít be, úgy valószínűleg nagyobb esélyekkel szerezhet támogatást. Kérjük, hogy bármely személyes adatának a profilján vagy támogatási csatornáján történő megadása előtt mérlegelje annak következményeit! A megadott személyes adatokat az Adatkezelő tárolja, azok pedig a látogatók mint címzettek számára hozzáférhetőek lehetnek. 

2.2. Az adatkezelés célja a szolgáltatás színvonalának javítása, a támogatási csatornán lévő felhívás és az arra adott ajánlat sikerének elősegítése. 

2.3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés], amelyet a személyes adatainak megadásával (a Profil/Adatmódosítás funkcióban az adatok módosításával vagy a támogatási csatornán történő közzététellel) ad meg.

2.4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: képmás, a bemutatkozásban a profilnál vagy a támogatási csatornán a Felhasználó által önkéntesen feltüntetett egyéb adat.

2.5.  Az érintettek a regisztrált Felhasználók, akik közzéteszik a személyes adataikat.

2.6.  Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok törléséig (a fiók törléséig, a Weboldalon szereplő adat módosításáig vagy törléséig vagy egyébként a támogatási csatorna törléséig vagy a személyes adatot érintő módosításáig).

II/3. Számlázás

3.1. Az Adatkezelő tárolja, kezeli az általa kiállított számlákon található személyes adatokat. 

3.2. Az adatkezelés célja  a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés. 

3.3. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

3.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel.

3.5. Az érintettek a számlán szereplő természetes személyek.

3.6. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi megőrzési kötelezettség, alapvetően 7 év.

3.7. A számlákon található adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást végző szolgáltatók részére: I M Bookkeeping Ltd. 

 

II/4. Cookie-k (sütik)

4.1. A Weboldal megfigyelése érdekében az Adatkezelő analitikai eszközöket („cookie” vagy magyarul “süti”) használ, amely adatáramot keletkeztet és követi, hogy a látogatók hogyan használják az internetes oldalakat. Amikor egy oldal megtekintésre kerül, a rendszer cookie-t generál és telepít a látogató számítógépén annak érdekében, hogy rögzítse a látogatáshoz kötődő információt (a meglátogatott oldalakat, az az Adatkezelő oldalain töltött időt, böngészési adatokat, stb.), ezek az adatok azonban nem kapcsolhatóak a látogató személyéhez. Ez az eszköz közreműködik abban, hogy egy felhasználóbarát weboldalt létrehozva javítsuk és fejlesszük a weboldal ergonómiai dizájnját és a látogatók online élményét, megakadályozzuk az adatvesztést. A cookie-k felismerik a látogató számítógépét és kezelik az IP-címét. 

4.2. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetősége van törölni vagy automatikusan visszautasítani vagy engedélyezni őket. A látogatónak lehetősége van elutasítani a cookie-k telepítését. Mivel minden böngésző különböző, a látogatók a cookie-k beállításait egyénileg határozhatják meg a böngésző eszköztárával. A felhasználók esetleg nem tudják használni a Weboldal bizonyos funkcióit, ha úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. 

4.3. A cookie-k használatával a látogató által megtekintett weboldalak és a látogató internethasználati szokásai kísérhetőek figyelemmel. Csak a Weboldal ismételt meglátogatásával és csak az érintett szolgáltató tudja a látogató személyéhez kötni ezeket az adatokat. Az ilyen adatok tárolási ideje a cookie-k típusától függ. A munkamenet cookie-k a Weboldal bezárásával törlik az adatokat, a Flash-cookie-k azonban egy éves inaktivitásig tárolják az adatokat.  

4.4. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett (a látogató) önkéntes hozzájárulása.

4.5. A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, látogatási dátum, időpont.

4.6. Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.

4.7. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat; hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4.8. Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja: 

Süti név

Kategória

Típus

Célja

Érvényesség

G_AUTHUSER_H

funkcionális

álandó

A Google social login szolgáltatás elérhetővé tétele

 

g_enabled_idps

funkcionális

állandó

Google+ bejelentkezéshez szükséges

 

__qca

 

 

webhely rangsoroláshoz használatos 

 

_ga

 

 

Google Analytics. Ez a süti az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál, véletlenszerűen generált szám hozzárendelésével kliens azonosítóként.

 

_gcl_au

 

 

a google adsence hirdetési hatékonyságát szolgáló cookie

 

_gid

 

 

Google Analytic Universal által használt cookie

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

 

 

Hotjar által lerakott cookie, amit a felhasználó első oldalmegtekintési munkamenetének észlelésére szolgál.

30 perc

_hjid

 

 

Hotjar süti, amelyet akkor állítanak be, amikor az ügyfél először a Hotjar szkriptet tartalmazó oldalra kerül. A böngészőben az adott webhelyhez tartozó Hotjar felhasználói azonosító megőrzésére szolgál. Ez biztosítja, hogy az ugyanarra a webhelyre történő későbbi látogatások során a viselkedés azonos felhasználói azonosítóhoz legyen hozzárendelve.

1 év

_hjTLDTest

 

 

Amikor a Hotjar szkript fut, megpróbálják meghatározni a legáltalánosabb cookie-útvonalat, amelyet használniuk kell, az oldal hosztneve helyett. Ez azért történik, hogy a sütik megoszthatók legyenek az aldomainek között (adott esetben). Ennek megállapításához megpróbálják a _hjTLDTest cookie-t tárolni a különböző URL-szubsztring alternatívák számára, amíg nem sikerül. Ezen ellenőrzés után a cookie eltávolításra kerül.

A munkamenet időtartamáig

_hjIncludedInPageviewSample

 

 

A Hotjar értesítésére szolgál, hogy az adott látogató bekerült-e a webhely oldalmegtekintési korlátja által meghatározott adatmintavételbe.

30 perc

_hjIncludedInSessionSample

 

 

A süti a Hotjar tudomására hozza, hogy az adott látogató bekerül-e a Donably webhelyének napi munkamenet-korlátja által meghatározott adatmintába.

30 perc

PHPSESSID

 

 

A felhasználói műveletek azonosítására szolgál.

24 perc

v

 

 

A Weboldal által használt süti, amely a látogatók nyilvántartásához szükséges. Megkülönbözteti az új látogatót a visszatérő látogatótól.

30 nap

 

 

II/5. Hírlevelek:

5.1. A hírlevélre az érintett feliratkozhat a kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával. 

5.2. Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

5.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

- név (kereszt- és vezetéknév)

- email cím

5.4. Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

II/6. Kapcsolatfelvétel

6.1. Amikor valaki (pl. e-mail-ben vagy telefonon) elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel annak elérhetőségein, az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

6.2. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás az érintettek és az Adatkezelő között.

6.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

6.4. Az adatkezelés időtartama: a kommunikáció lezárultát követő 60 napig, illetve a jogalap megváltozásáig (pl. szerződéskötés).

6.5. Az adatok megadása a szerződés kötésének nem feltétele, azonban annak elmaradása esetén a kapcsolattartás nem biztosítható. 

6.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az érintett által a kapcsolatfelvételnél önkéntesen megadott személyes adatok, különösen a neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége. 

6.7. Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kolléga.

 

II/7. Szerződéses partnerek személyes adatai

7.1. Az Adatkezelő a szerződéses partnerei vonatkozásában kapcsolattartás, a szerződések teljesítése céljából kezeli a természetes személy partnerek és a nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, tisztségét, munkakörét). 

7.2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre kerüljön teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

7.3. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

7.4. Az Adatkezelő tárolja, kezeli a számlákon, számviteli bizonylatokon (így a szerződéseken) található személyes adatokat. Az adatkezelés célja  a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. Az érintettek a számviteli bizonylaton szereplő természetes személyek. Az adatkezelés időtartama: 7 év. A számviteli bizonylatokon található adatok továbbításra kerülnek a könyvelési szolgáltatásokat biztosító adatfeldolgozónk felé.

II/8. A hozzájárulás igazolása

8.1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ennek érdekében az Adatkezelő tárolja és szükség esetén az eljáró hatóság/bíróság előtt felhasználja az érintett személyes adatait. 

8.2. Az érintett a hozzájárulást adó személy.

8.3. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

8.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: a hozzájárulás megadásának időpontja, IP-cím, az azonosításhoz szükséges adatok, így az e-mail cím és a vezeték, illetve keresztnév.

8.5. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi elévülési idő.

 

III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait. 

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

1.1. Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.

1.2. A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja  személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.

1.3. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

1.4. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

1.5. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

III/2. Helyesbítés joga:

2.1. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

3.1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

4.1. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

4.3. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. 

III/5. Adathordozáshoz való jog:

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

9.1. Ügyintézési határidő: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen III. fejezet szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

9.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.3. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.4. Az Adatkezelő minden érintett címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

IV. Jogorvoslat

1. Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

2. Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.