Általános szerződési és felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

 

A jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák a Donably UK Ltd mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a www.donably.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy kizárólag csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a Szabályzat minden pontjával egyetértesz, és magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted! 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. 

A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Weboldalon történő közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.

 

Fejezetek: 

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, JOGKIKÖTÉS

III. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

IV. A CSATORNÁN ELHELYEZETT TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

V. TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

VI. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

VII. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE

VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK

X. ELÁLLÁSI JOG KIZÁRTSÁGA

XI. SZAVATOSSÁG

XII. FELELŐSSÉG

XIII. PANASZKEZELÉS, JOGSÉRTŐ TARTALOM BEJELENTÉSE

XIV. JOGORVOSLAT

XV. EGYEBEK

 

I. Szolgáltató Adatai

Név: Donably UK Ltd. 

Székhely és levelezési cím: Unit A28 - A30, Red Scar Ind. Estate, Longridge, Preston, PR2 5NA Egyesült Királyság

Telefon: +44 121 318 7246

E-mail: office@donably.com

Adószám: 12875465

Nyilvántartási szám: 12875465

Nyilvántartásba vette: Companies House, Egyesült Királyság

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Webinform Consulting Online Produkciós Kft.; www.webinform.hu; 1025 Budapest, Szépvölgyi út 176. III. em.; office@webinform.hu 

II. Alapvető rendelkezések, Jogkikötés

2.1. A Felek kikötik a magyar jogszabályok alkalmazását és a magyar bíróságok joghatóságát a jelen Szabályzat alapján létrejövő szerződés vonatkozásában.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A Weboldal felhasználói (továbbiakban: Felhasználók) a regisztrációval egyidejűleg elismerik, hogy a jelen Szabályzatot megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták. Ha a Felhasználó jelen feltételeket nem fogadja el, úgy nem veheti igénybe a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.

2.3. A Felhasználók a Weboldal szolgáltatásainak lényeges tulajdonságairól a Weboldalon, illetve e-mailen kapnak/kaphatnak részletes felvilágosítást. 

2.4. A Weboldalon keresztül megadott személyes adatok (pl. név és e-mail cím) kezelése teljes mértékben az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatót, mielőtt bármilyen információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátanál! 

III. A Szolgáltatás tartalma

3.1. A Szolgáltató a Weboldalon olyan platformot, profiloldalat biztosít a felhasználók részére, ahol a Felhasználók mint alkotótevékenységet folytató személyek támogatási csatornát (a továbbiakban: Csatorna) hozhatnak létre, amelyen keresztül támogatásokat szerezhetnek harmadik személyektől a Barion fiókjuk felhasználásával. 

3.2. A Szolgáltató a Weboldal használatának lehetőségét, jogosultságát biztosítja a Felhasználók részére. A Felhasználó a Weboldal vonatkozásában kizárólag a Weboldal és az azon használt szoftverek, programalkotások, egyéb művek célhoz kötött, rendeltetésszerű felhasználására szerez jogosultságot a jelen Szabályzat alapján létrejövő szerződés hatálya alatt, területi korlátozás nélkül. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Felhasználó különösen nem jogosult a mások által előállított tartalmat letölteni, másolni, illetve harmadik személy részére további felhasználási jogosultságokat engedni ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében sem, a tartalmat megosztani, nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni vagy egyébként haszonszerzés céljából vagy ingyenesen felhasználni. 

3.3. A Felhasználók a Weboldal szolgáltatásainak egyéb lényeges tulajdonságairól a Weboldalon kaphatnak részletes felvilágosítást.

IV. A Csatornán elhelyezett tartalomra vonatkozó szabályok

4.1. Az általa feltöltött bármely tartalommal vagy tevékenységgel a Felhasználó nem sértheti harmadik személy jogát, különösen szerzői vagy szomszédos jogi jogosultságát, személyes adatokhoz vagy képmáshoz fűződő jogait. A tartalom feltöltése során a Felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy ő a tartalom feltöltésére korlátozás vagy harmadik személyektől szükséges további jóváhagyás nélkül jogosult és a feltöltés, illetve a tartalom nem sérti harmadik személy jogát, jogos érdekét és egyébként nem jogellenes, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. 

4.2. A Felhasználó köteles tartózkodni mindennemű olyan cselekménytől vagy magatartástól, amely jogellenes, bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, más Felhasználók, a Szolgáltató vagy egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, vulgáris, pornográf, illetlen, gyalázkodó, erőszakos, tiltott reklámot tartalmaz, megtévesztő, jóerkölcsbe ütköző, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz, különösen az ilyen tartalom vagy anyag Weboldalra történő feltöltésétől vagy továbbításától, erre vonatkozó ajánlat megtételétől vagy annak elfogadásától. 

4.3. Amennyiben a Felhasználó tartalmat tölt fel, azért kizárólag ő felel, ezért meg kell győződnie arról, hogy erre jogosult és az nem jogsértő. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt (a fájlokat sem), továbbá nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval (ide értve a fájlokat és a szöveges tartalmat is) harmadik személynek okozott jogsérelemért. 

4.4. Amint a Szolgáltató (pl. bejelentés alapján) a fentiek ellenére mégis tudomást szerez az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti vagy a jelen Szabályzatba ütközik, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja, jogosult továbbá a Felhasználó fiókját törölni vagy felfüggeszteni (a nyilvános elérhetőséget zárolni). 

4.5. A szolgáltatás keretei között továbbított információ vonatkozásában nem a Szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását, nem a Szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét, és a továbbított információt nem a Szolgáltató választja ki, illetve azt nem változtatja meg.

4.6. A Felhasználó nem tanúsíthat a Weboldal használatát megkerülő semmilyen magatartást, ami arra irányul, hogy az adományozókat a Weboldal használata nélkül közvetlenül felkeresse (így például nem tüntetheti fel a saját bankszámlaszámát az adatai között, kizárólag a Weboldalhoz kapcsolódó Barionos fizetési lehetőséget veheti igénybe). 

4.7. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató vagy a Weboldal jóhírének, megítélésének vagy a Szolgáltató jogainak csorbítására alkalmas. 

4.8. Tilos különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra irányuló hirdetés: 

• Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

• Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása; 

• alkohol, alkoholtartalmú italok, dohányipari termékek jogszabályba ütköző értékesítése vagy hirdetése;

• társkeresési szolgáltatások; 

• politikai hirdetések; 

• harmadik személy tevékenységét, szolgáltatását vagy áruját népszerűsítő hirdetés; 

• nevesítés nélkül bármely jogszabályba ütköző hirdetés.

4.9. Bármely tartalom feltöltésével a Felhasználó tudomásul veszi és bármiféle díjigény nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a tartalom (beleértve különösen az ő képmását, bármely szellemi alkotást, így szerzői jogi művet, védjegyet) a látogatók számára hozzáférhetővé váljon és a Weboldalon közzétételre kerüljön, így ingyenesen nem kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Weboldalon történő rendeltetésszerű felhasználás céljával összeegyeztethető felhasználási módokra, a Szolgáltatónál pedig másolásra, tárolásra az adatbázis részeként való felhasználásra is a szolgáltatás teljesítéséhez igazodó módon és mértékben. A jelen, felhasználáshoz adott hozzájárulását a Felhasználó az érintett tartalom törlésével visszavonhatja. 

V. Támogatási szabályok

5.1. A támogatás célja kizárólag a Felhasználó tevékenységének ingyenes, ellenérték nélküli, nem visszavonható támogató segítése pénzadománnyal a támogatók részéről. 

5.2. A támogatások kifizetésénél a Barion Payment Zrt. fog címzettként szerepelni a számlakivonatokon és egyéb iratokon. 

5.3. A támogatók és a Felhasználók közötti kifizetésekre a Barion szabályzatai az irányadók. A támogatók bankkártyával teljesítik a kifizetést a Felhasználó Barion számlájára. 

5.4. Rendszeres (havi) támogatási összeg esetén a  támogatóktól alapértelmezetten rendszeres, a következő hónapok azonos napján kerül levonásra a támogatási összeg. A rendszeres, automatikus megújulási funkció bármikor kikapcsolható a “Támogatások” menüpont alatt, ezzel lemondható a rendszeres fizetési szolgáltatás.

 

VI. A szerződés létrejötte, az adatbeviteli hibák javítása

6.1. A Felek között a jelen Szabályzat elfogadásával és a regisztrációval szerződés jön létre, amely alapján a Szolgáltató közzéteszi a Csatornát. 

6.2. A Felhasználó a Facebook vagy a Google fiókjával is tud regisztrálni, amely esetben ezen szolgáltatások Általános Szerződési, illetve Felhasználási feltételei az irányadóak. Kérjük ezen dokumentumok tanulmányozását!

6.3. A szerződés határozatlan időre jön létre.

6.4. Az adatbeviteli hibákat a regisztrációs adatlap kitöltésével egyidejűleg tudja javítani a Felhasználó. Kérjük, gondosan ellenőrizze a regisztrációs adatlap tartalmát! A Felhasználó az adatait módosíthatja, az adatbeviteli hibákat javíthatja a „Profil/Adatmódosítás” fül alatt, a Csatornán feltüntetett adatait pedig a „Támogatói oldal” fül alatt az érintett adat átírásával és a „Mentés” gombra kattintással.  A Szolgáltató a Felhasználó általi téves vagy hiányos adatmegadással kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. 

VII. A Weboldal működése

7.1. A Szolgáltató nem tudja garantálni a Weboldal megszakítás- és hibamentes működését, ilyet nem vállal, a működési hibák miatt nem vonható felelősségre. A Szolgáltató jogosult a Weboldal működését karbantartási okokból szüneteltetni. 

7.2. A Szolgáltató jogosult a Weboldal tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

7.3. A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat. Ezen weboldalakon szereplő információkkal, azok tartalmával kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

VIII. A szerződés megszűnése

8.1. A Felek közötti szerződés a Felhasználó regisztrációs fiókjának törlésével megszűnik. 

8.2. A Felhasználó jogosult a fiókot indokolás nélkül törölni, illetve a szerződést megszüntetni.

8.3. A Szolgáltató jogosult legalább 30 napos előzetes értesítés mellett indokolás nélkül törölni a Felhasználó fiókját vagy megszüntetni a szolgáltatását.

8.4. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek Felhasználó általi megsértése esetén a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést és törölni a Felhasználó fiókját. A Felhasználó a fiókjának Szolgáltató általi azonnali hatályú törlése esetén nem jogosult ismételten igénybe venni a szolgáltatást, a Szolgáltató a Felhasználótól megtagadhatja a hozzáférést vagy az ismételt regisztrációt.

8.5. Kizárólag a Felhasználó felelős azért, hogy a fiókban használt adatokat mentse, archiválja a fiók törlésének esetére. A fiók törlését követően az adatok nem lesznek hozzáférhetőek a továbbiakban. 

IX. Fizetési feltételek

9.1. A Weboldalon feltüntetett díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, amennyiben a Szolgáltató és az ügylet ÁFA körbe tartozik.

9.2. A Szolgáltató jutalékra jogosult a Weboldalon keresztül nyújtott támogatások után. A jutalék mértékét a Szolgáltató közzéteszi a Weboldalán. A szolgáltatások árai változtatásának joga a Szolgáltatóé. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, amelyről a Szolgáltató előzetesen e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A módosítás kizárólag a módosítást követő támogatások esetén érvényesíthető, a már megtett támogatások díját sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja a módosítás.

9.3. A Szolgáltató jutalékát a Barion fizetési rendszer közvetlenül a Szolgáltató részére továbbítja, levonva azt a támogatók által megfizetett támogatás összegéből. A Barion rendszer a támogatás jutalékkal csökkentett részét a Felhasználó részére továbbítja.   Maga a Szolgáltató csak a Felhasználók felé számít fel díjat, a támogatók felé nem. A jutalék levonásához a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja és köteles megtenni minden további nyilatkozatot ennek érdekében.

9.4. A támogatás kapcsán a Felhasználó köteles eleget tenni a támogatók felé fennálló esetleges bizonylatolási, az adófizetési és adóbevallási kötelezettségének. A Szolgáltató nem felel azért, hogy a Felhasználók, eleget tesznek-e az adózási kötelezettségeiknek, azokról a Felhasználó köteles meggyőződni és azoknak eleget tenni. Ezen rendelkezéseket nem érintve, a Weboldal automatikusan közreműködik a nyugta kibocsátásában, azonban a Felhasználó köteles annak tartalmát ellenőrizni.

9.5. A Barion rendszer saját szerződési feltételekkel rendelkezik, azokról a Felhasználó az ott történő regisztráció alkalmával tud tájékozódni és el tudja fogadni azokat. 

9.6. A Szolgáltató a tárgyhónapban esedékessé vált jutalékáról a következő hónap tizedik napjáig számlát állít ki és küld meg a Felhasználó részére. A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg a részére.

X. Elállási jog kizártsága

10.1. Az alkotótevékenységéhez kapcsolódóan a Weboldalon keresztül a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában a Felhasználó nem minősül fogyasztónak (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, tehát a Felhasználó ezen minőségével összefüggésben nem), így őt nem illeti meg a jogszabály szerinti elállási jog.

 

10.2. A Felek kifejezetten megállapodnak azonban, illetve a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatót a jelen Szabályzat elfogadásával, hogy a szolgáltatás nyújtását a szerződéskötést követően haladéktalanul, vagyis az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg. Erre tekintettel az esetlegesen fogyasztónak minősülő Felhasználót az elállási jog helyett azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, amelyet a Felhasználó a fiókja törlésével gyakorolhat. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, továbbá a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően ezen kérésre, illetve nyilatkozatra tekintettel a fogyasztónak minősülő Felhasználót sem illeti meg az elállás vagy felmondás joga a 45/2014 (II. 26.) számú Kormányrendelet szerint.

XI. Szavatosság

11.1. A Szolgáltató semmilyen szavatosságot nem vállal a Felhasználók által feltöltött tartalom vonatkozásában, így nem garantálja, hogy az nem sérti harmadik személyek jogos érdekét, illetve nem jogellenes, pontos, helytálló vagy bármely cél elérésére alkalmas, illetve minőségi vagy egyéb feltételeknek megfelel. 

11.2. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásának hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.  

11.3. Amennyiben a Felhasználó azt tapasztalja, hogy a Csatornája a Szolgáltatónak felróható okból nem elérhető, köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval és jelezni az igényét. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A kellékszavatossági igény egy év alatt évül el. A Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A szolgáltatás jellegéből adódóan a kellékszavatossági igény a szolgáltatás kijavítására, illetve az elállásra terjed ki.

 

11.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik személyek, így a Barion tevékenységért, ezen harmadik személyek szolgáltatásáért és annak működéséért. 

XII. Felelősség

12.1. A jogszabály által megengedett mértékig a Szolgáltató ezennel kizár minden felelősséget a Weboldal Felhasználó általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

- a Felhasználó bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ ösztönözte;

- a Weboldal használatának lehetetlensége; 

- a Felhasználók által feltöltött tartalom;

- és a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

12.2. A Weboldal tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Szolgáltató lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Szolgáltató nem vállal helytállást azért, hogy a Weboldal, illetve a szerver, amely a Weboldalat hozzáférhetővé teszi, valamint a tárolt fájlok vírusmentesek.

 

12.3. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: 

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését. 

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 

- Levél elvesztése. 

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

12.4. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

12.5. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. 

12.6. A Szolgáltató nem vállal, nem garantál semmilyen eredményt, amely a Weboldal használatához fűződne, a Szolgáltatónak eredményfelelőssége nincs.

12.7. A jelen fejezetben tárgyalt korlátozások vagy kizárások nem érvényesek, amennyiben a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabály szerint tilos.

12.8. A Felhasználó köteles biztosítani saját költségén azokat az eszközöket és a megfelelő sávszélességű internethozzáférést, amelyek a részéről a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek. A Szolgáltató javasolja tűzfal és vírusvédelem igénybevételét.

XIII. Jogsértő tartalom bejelentése

13.1. Jogsértő tartalom bejelentése: Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell: a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését; b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat; c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét. Az értesítés átvételétől számított 12 órán belül a szolgáltató - a jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevő (a továbbiakban: érintett igénybe vevő) 3 munkanapon belül történő írásbeli tájékoztatása mellett - köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt. Az eljárásra egyébként az Ekertv. 13. §-a az irányadó.

XIV. Jogorvoslat

14.1. A Felek a jelen ügylettel összefüggő jogvitáik tekintetében kikötik hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

14.2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

XV. Egyebek

15.1. A Weboldal tartalma szerzői, illetve szellemi alkotásokhoz fűződő jogi oltalom alatt áll, annak vagy részeiknek, illetve az azon található szoftvernek, grafikai, videó, adatbázis és egyéb műalkotásoknak, szövegeknek, védjegyeknek, kereskedelmi elnevezéseknek az engedély nélküli, a jelen Szabályzat céljával össze nem egyeztethető bármilyen formában vagy célból történő felhasználása vagy hasznosítása tilos! A – nem a Felhasználók által feltöltött -  szellemi alkotások jogosultja kizárólag a Szolgáltató.

15.2. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.  

15.3. Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat a Weboldalról eltávolítsa.

15.4. A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Szabályzatot megértette, annak rendelkezéseit tudomásul vette, és a Weboldal használatának feltételeként elfogadja.